Algemene ledenvergadering (Agenda)

 

Algemene ledenvergadering
Oranjevereniging Middenmeer

Woensdag 7 juni 2017
Aanvang: 20.30 uur
Locatie: De Meerhoeve, Cultuurweg 4

  • Opening door de voorzitter
  • Vaststellen van de agenda
  • Mededelingen en ingekomen stukken:

de dames van de kinderspelen hebben besloten om te stoppen met organiseren en begeleiden van de spelletjes tijdens Koningsdag. Het bestuur pakt deze organisatie nu op.

  • Notulen vorige vergadering
  • Jaarverslag secretaris
  • Tijdelijk financieel verslag in verband met wijziging boekjaar
  • Bestuurssamenstelling: aftredend en niet herkiesbaar: Lia van den Berg.

Kandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering aangemeld worden bij de secretaris.

  • Verhoging contributie
  • Rondvraag
  • Sluiting